بازاریابی احساسی: راز وفاداری به برند

مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه ما بیشتر اوقات بر اساس احساسات‌ تصمیم گیری می‌کنیم. مارکترها هم به خوبی از این قضیه باخبر هستند. به همین دلیل، بازاریابی احساسی را در میان استراتژی‌های برجسته بازاریابی در نظر می‌گیرند.

ادامه مطلب